โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่พึ่งของชุมชน

บริการสำหรับผู้ป่วย

 

image
 
 
ตรวจรักษาโรคโดยแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก โรคหอบหืด โรคทางอายุกรรมและโรคเรื้อรัง โรคทางศัลยกรรมตกแต่งและทางเดินปัสสาวะ โรคผิวหนังและเลเซอร์ โรคทางตา  โรคทางจิตเวช
image
 
 
บริการรักษา ฟื้นฟู
สมรรถภาพร่างกายโดยนักกายภาพบำบัด
และให้บริการ Fitness center
image
 
 
บริการอุดฟัน ถอนฟัน
ขูดหินปูน รักษารากฟัน ฟอกสีฟันด้วยระบบ ZOOM ตรวจสุขภาพฟัน และทันตกรรมเฉพาะทางอื่น ๆ
image
 
 
ศูนย์รังสีวิทยา ตรวจเอ็กซเรย์ CT-scan ตรวจมวลกระดูก ตรวจอัลตราซาวน์ Mammogram Fluoroscope
ห้องปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์และห้องปฎิบัติการอณูชีววิทยาทางการแพทย์ ตรวจวิเคราะห์ผลเลือด Molecular analysis
โปรแกรมดูแลสุขภาพ
 
ตรวจร่างกายโดยแพทย์

เอกซเรย์ทรวงอก ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจอุจจาระ
 
มะเร็งเต้านม
 
มะเร็งปากมดลูก
 
มะเร็งต่อมลูกหมาก และอื่นๆ
 
วัคซีนสำหรับเด็กตามเกณฑ์อายุ 

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

image
          ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO15189 :2012 และมาตรฐานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO15190:2003 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับรองระบบคุณภาพตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2570
          ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพระดับสากล เพื่อรองรับการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ และการตรวจวิเคราะห์งานวิจัย พัฒนาศักยภาพการให้บริการทางด้านห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา การตรวจวิเคราะห์ทางด้านยีนที่ผิดปกติ เพื่อเป็นที่พึ่งของชุมชนในเขตสุขภาพที่ 10

นโยบายการดำเนินการ GREEN AND CLEAN HOSPITAL
ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

image
image
ประชาสัมพันธ์บริการของโรงพยาบาล
image
แนวทางปฏิบัติตัวเพื่อรับยาโควิดแบบ walk-in โดยไม่ผ่านระบบนัด
สอบถามเพิ่มเติม โทร.045-353909 ต่อ ARI คลินิก
ในวันและเวลาราชการ 08:00-16:00 น.
image

ศูนย์เลเซอร์และผิวพรรณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เตรียมความพร้อมให้บริการ เครื่องฉายแสงอาทิตย์เทียม สำหรับรักษาผื่นผิวหนัง เช่น โรคสะเก็ดเงิน โรคด่างขาว โรคภูมิแพ้ผิวหนังรุนแรง

เครื่องแรกใน ในเขตสุขภาพที่10 (มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ)

โดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง ตรวจประเมินก่อนเริ่มการฉายแสงอาทิตย์เทียมทุกเคส

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดหมายเข้ารับบริการ ได้ที่ คลินิกผิวหนัง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทร 045353909 ต่อ คลินิกผิวหนัง วัน-เวลาราชการ

ข่าวโรงพยาบาล
image
16 สิงหาคม 2565 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ดำเนินการโดยคลินิกวัยรุ่น กลุ่มงานสนับสนุนและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
image
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 งานควบคุมโรค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการลงพื้นที่ควบคุมโรคมือเท้าปาก เนื่องจากมีรายงานพบนักเรียนป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการตรวจคัดกรองเด็กนักเรียนห้องที่พบผู้ป่วยเบื้องต้น พร้อมทั้งให้สุขศึกษาและมาตรการควบคุมป้องกัน โรคมือเท้าปากแก่ครูประจำชั้นและแม่บ้าน
image
วันที่ 4 เมษายน 2566 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ นำทีมโดย พญ.วศินี นิรันพรพุทธา  อาจารย์แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
image

26 พ.ค. - 31 พ.ค. 66 ซ้อมแผน ERT แผนกห้องผ่าตัด ห้องคลอด ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ คลินิกทันตกรรม คลินิกกายภาพบำบัด ศูนย์รังสีวิทยา หน่วยวิจัยทางคลินิก นำทีมโดย พญ.กิตติมา โพธิปัตชา อาจารย์แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

กิจกรรมคุณภาพ
image
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 งานควบคุมโรค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ แนวทางการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
และมาตราการการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องของแต่ละคณะ/หน่วยงาน
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
ในพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
image
กิจกรรมVCT Day
“1 กรกฎาคม 2565 วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี”
กิจกรรมการรณรงค์ตรวจคัดกรองเอชไอวีและการให้ความรู้เรื่องการเข้าถึงบริการตรวจ การรักษา และการป้องกันโรคเอชไอวี
โดยจัดกิจกรรมที่โรงอาหารกลางเวลา 09:00-15:00 น. งานสนับสนุนและบริการปฐมภูมิได้จัดกิจกรรมร่วมกับสมาคมฟ้าสีรุ้ง
และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เพื่อให้รู้เท่าทันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
image
วันที่ 7 มิ.ย. 2565  งานควบคุมโรค กลุ่มงานเวชกรรมสังคมพร้อมเครือข่ายนักศึกษาจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ลงพื้นที่สำรวจค่าดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลายและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข,คณะพยาบาลศาสตร์,และอาคารเรียนรวม 3 4 5 ทั้งบริเวณภายในและรอบนอกอาคารตามมาตรการ 5ป.2ข. เพื่อเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
image
รับสมัครนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม สำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 7-17 มิ.ย. 2565 (ช่วงบ่าย)( ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์) นักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ให้ลงชื่อ คณะ รหัสนักศึกษา เบอร์โทรติดต่อ และวันที่สนใจลงร่วมกิจกรรม ในกลุ่มไลน์ จิตอาสา (จำกัดนักศึกษาร่วมทำกิจกรรม วันละไม่เกิน 10 คน) โดยนักศึกษาที่จะลงพื้นที่ทำกิจกรรมต้องเข้าร่วมอบรม การสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลายในวันที่ 27 พ.ค. 2565 ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 045-353100 
image
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานเวชกรรมสังคมตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในภาชนะสัมผัสอาหาร มือผู้สัมผัสอาหารและอาหาร ณ สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยใน โรงแรมยูเพลส เพื่อเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหาร
ตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ปี 2565
image
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่ม บริเวณติดตั้งตู้น้ำดื่ม 15 จุด ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำดื่มในโรงพยาบาล
ตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ปี 2565
กิจกรรมเด่น
image
วันที่ 11 เมษายน 2565 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์
image
วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงข้างต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้