กลุ่มงานด้านการพยาบาล
image
นางสาวเพ็ญพรรณ แววศรี
พยาบาลวิชาชีพ
หัวหน้ากลุ่มงานด้านการพยาบาล
image
นางสาวสลินนา ป้องวิเศษ
พยาบาลวิชาชีพ
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน
image
นางสาวสุกัญญา พันธ์บุปผา
พยาบาลวิชาชีพ
หัวหน้างานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล และ จ่ายกลาง ซักฟอก
image
นางสาวสุภางค์ แสวงรักษ์
พยาบาลวิชาชีพ
หัวหน้างานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
image
นางสาวนภาจรีย์ เผ่าพันธ์
พยาบาลวิชาชีพ
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
image
นางอัจฉราพรรณ บุตรพรม
พยาบาลวิชาชีพ
หัวหน้างานการพยาบาลห้องผ่าตัด
image
 นางสาวพุทธวรรณ อินตะนัย
พยาบาลวิชาชีพ
หัวหน้างานการพยาบาลห้องคลอด
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะทาง
image
นางสาวสุนิษา สิงห์มล
พยาบาลวิชาชีพ
image
นางสุวคนธ์ เชื้อโชติ
พยาบาลวิชาชีพ
image
นางสาวณัฐจิรา ภูมิพันธ์
พยาบาลวิชาชีพ
image
นางสาวจิตตวีร์ ภัทรวัชชิรวีร์
นักจิตวิทยา
image
นางสาวศุภรัตน์ สมนึก
พยาบาลวิชาชีพ
image
นางสาวกมลวรรณ จำปาหอม
พยาบาลวิชาชีพ
image

นางสาววิภาดา สุบิน

พยาบาลวิชาชีพ

งานการพยาบาลผู้ป่วยใน ห้องผ่าตัด ห้องคลอด
image
 นางพิชญา หวังสวัสดิ์
พยาบาลวิชาชีพ
image
นางสาวระพีภัทร ประสงค์แสนสุข
พยาบาลวิชาชีพ
image
นางสาวนพรัตน์ อนุสงค์
พยาบาลวิชาชีพ

กลุ่มการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
image
นางสาวกลิ่นสุคนธ์ ทองไพร
พยาบาลวิชาชีพ 
image
นางสาวนภัสสร มนเทียนอาจ
พยาบาลวิชาชีพ
image
นางสาวรัตนพร ลิ้มละมัย
พยาบาลวิชาชีพ
image
นางสาวอรวรรณ ทรัพย์ศิริ
พยาบาลวิชาชีพ
image
 นางสาวสุจิตรา จันทร์โสภา
พยาบาลวิชาชีพ
image

 นางสาวปรียาพร จันทร์สำราญ
พยาบาลวิชาชีพ

image
นางสาวญาดา พื้นผา
พยาบาลวิชาชีพ
image
นางสาวจิรายุ รื่นเริง
พยาบาลวิชาชีพ
image
นางสาวภัทรสุดา สายเวช
พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงานสนับสนุนและบริการปฐมภูมิ
image
นางสาวกุลนันทน์ สายบุตร
พยาบาลวิชาชีพ
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนและบริการปฐมภูมิ
image
นางสาวชุดาภา มากดี
พยาบาลวิชาชีพ
หัวหน้างานเวชกรรมสังคม
image
นายภูวรินทร์ จันทร์เติม
พยาบาลวิชาชีพ 
image
นางสาวปาริชาติ บัวจูม
พยาบาลวิชาชีพ 
image
นางสาวนุจรี ศิริคุณ
นักวิชาการสาธารณสุข

image
นางสาวไอญารินธร  อุ้มบุญ
นักวิชาการสาธารณสุข
image
นางสาวลลิตา พิมพ์พัฒน์
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล (อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)
image
นายสุริยา บุญผ่อง
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล (อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)
image
นางสาวปิยนุช นันทบุตร
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล (เวชกรรมสังคม)
image
นายศุภกฤต สิงห์สนาม
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร (พ.ข.ร.) 
image
นายกฤตพจน์ ตู้จันทึก
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พ.ข.ร.)
image
นายสิรวิชญ์ บัวหอม
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล (อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)
image
นางสาววริศรา คำภูเขียว
ผู้ปฎิบัติงานพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
image
นางสาวสุพิชชาญ์ภัค พันธ์อุ่น
ผู้ปฎิบัติงานพยาบาล (ผู้ป่วยนอก)
image
นางสาวภชารี ภัทรวชามณี
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
image
นางสาวยุพารัตน์ กันยาพันธ์
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล (อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)
image
นางสาววิลาวัลย์ ปุยฝ้าย
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
image
นางสาวจิราภรณ์ เหล่าโก้ก
ผู้ช่วยปฏิบัติพยาบาล (ผู้ป่วยนอก)
งานทันตกรรม
image
ทพ.ญ.จีรภา ประพาศพงษ์
ทันตแพทย์
หัวหน้างานทันตกรรม

image
ทพญ.ธัญชนก เฮ้งเจริญสุข
ทันตแพทย์
image
ทพญ.นลินธยาน์ ฉัตรเอกเจริญ
ทันตแพทย์
image
นายสมพงษ์​ คูณสวัสดิ์​
ผู้ปฏิบัติ​งานทันตกรรม​
image
นางสาวเมทินี ร่มเย็น
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล (ทันตกรรม)​
image
นางสาวชไมภรณ์ ทาระคุณ
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล (ทันตกรรม​)
image
นางสาวอรนิตย์ เข็มนาค
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร (เวชระเบียน)
image
นางสาวจิรัชยา สู่บุญ
ผู้ปฎิบัติงานทันตกรรม
งานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
image
นางสาวสุภาพร ช่างคำ
นักเทคนิคการแพทย์
หัวหน้างานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
image
นางสาวกมลชนก งามดี
นักเทคนิคการแพทย์
image
นางสาวนิโลบล โคตา
นักเทคนิคการแพทย์
image
นายชาคริต เชาวฤทธิ์
นักเทคนิคการแพทย์
image
นายพเยาว์ สุกใส
ผู้ปฎิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
งานเภสัชกรรม
image
ภก.จักรกฤษ บุษพันธ์
เภสัชกร
หัวหน้างานเภสัชกรรมimage
ผศ.ดร.ภญ.ลติพร อุดมสุข
เภสัชกร
image
 ภก.ปิยสิทธิ์ ดำพะธิก
เภสัชกร
image
ภก.สุธาสินี มั่นยืน
เภสัชกร
image
ภก.ณัฐภูมิ คุณานิคม
เภสัชกร
 
 
image
นายอลงกรณ์ หวังสวัสดิ์
 ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม
image
นางสาวอรัญญา พรมจักร์
ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม
image
นางภัทรชรัญ ทุมมากรณ์
ผู้ช่วยเภสัชกร
งานเวชกรรมฟื้นฟู
image
นายสุวัฒน์ชัย เกษศิริ
นักกายภาพบำบัด
หัวหน้างานเวชกรรมฟื้นฟู
image
นางสาวสุรีพร กรุงทอง
นักกายภาพบำบัด
image
นายสายชล มุ่งลา
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล (กายภาพบำบัด) 
งานรังสีวิทยา
image
นางสาวสุพิศ ดวงกล้า
นักรังสีการแพทย์
หัวหน้างานบริการรังสีเทคนิค
image
นางสาวนิลลุบล เกณทวี
นักรังสีการแพทย์
image
นางสาวสโรชา พรมวัง
นักรังสีการแพทย์
image
นางสาวนิตยา พรมท้าว
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (รังสีวิทยา)
งานเวชระเบียนและสิทธิบัตร
image
นางสาวจารุวรรณ เกษสิทธิ์
นักวิชาการเวชสถิติ
หัวหน้างานเวชระเบียนและสิทธิบัตร
image
นายอธิภัทร  พรมโสภา
นักวิชาการเวชสถิติ

image
นางสาวภัทราภรณ์ ศรีเสนพิลา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (เวชระเบียน)
งานแม่บ้าน
image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้